Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad Blynyddol Rhwydwaith Diogelu GIG Cymru

Adroddiad Blynyddol Rhwydwaith Diogelu GIG Cymru

 

Mae Adroddiad Blynyddol Rhwydwaith Diogelu GIG Cymru 2023-2024 yn dangos y gwaith gwerthfawr sydd wedi’i wneud ledled Cymru i gadw plant ac oedolion agored i niwed yn ddiogel. Mae’n ymhelaethu ar y targedau heriol a gyflawnwyd yn y cyfnod diwethaf drwy gydweithio ar draws y Rhwydwaith a chyflwyno ffyrdd arloesol o weithio. 


Mae Rhwydwaith Diogelu GIG Cymru (y Rhwydwaith) yn grŵp strategol GIG Cymru sy’n cynnwys aelodau o fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau GIG Cymru, Llywodraeth Cymru, y Gwasanaeth Diogelu Cenedlaethol a rhanddeiliaid allweddol eraill. 


Yn y dyfodol, mae'r Rhwydwaith wedi ymrwymo i wella ansawdd a sicrwydd ym maes diogelu, a bydd yn cefnogi Llywodraeth Cymru a Gweithrediaeth y GIG i gryfhau'r angen i fesur effeithiolrwydd gweithgarwch ac arferion diogelu. 

 

Pynciau allweddol


•    Gwella Gwasanaethau ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal 
•    Matrics Diogelu Aeddfedrwydd 
•    Cyfathrebu â Rhanddeiliaid ynghylch Marwolaethau Annisgwyl Plant
•    Canllawiau Goruchwylio Diogelu Adferol
•    Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
•    Hyb Ar-lein Arweinyddiaeth Diogelu
•    Offeryn Archwilio ar gyfer y Llwybr Clinigol Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod 
•    Parodrwydd ar gyfer Newidiadau i'r trefniadau diogelu wrth amddifadu o ryddid Arweinyddiaeth Diogelu
•    Ymarfer Rhanbarthol Arloesol ar draws Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau
•    Blaenoriaethau'r Dyfodol
 

 

 

 

Adroddiadau blaenorol