Coronafeirws Newydd

Ass-Image carouselimage

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ac asiantaethau iechyd cyhoeddus eraill y DU i fonitro'r sefyllfa yn Wuhan yn ofalus a gweithredu ein hymateb wedi'i gynllunio, gyda mesurau yn eu lle i ddiogelu iechyd y cyhoedd.

Gweler ein datganiad diweddaraf ar ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina. 

Gweler y wybodaeth ddiweddaraf i'r cyhoedd gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr. 

Cwestiynau a ofynnir yn aml

Lawrlwytho ein posteri cyngor diweddaraf:

Gwybodaeth ynghylch coronafeirws 

Mae coronafeirws yn fath o feirws. Fel grŵp, mae coronafeirysau yn gyffredin ledled y byd. 

Mae coronafeirws newydd Wuhan yn fath newydd o goronafeirws a nodwyd gyntaf yn Ninas Wuhan, Tsieina.

Mae symptomau nodweddiadol coronafeirws yn cynnwys twymyn a pheswch a allai ddatblygu'n niwmonia difrifol sy'n achosi diffyg anadl ac anawsterau anadlu.

Yn gyffredinol, gall coronafeirws achosi symptomau mwy difrifol mewn pobl sydd â systemau imiwnedd gwan, pobl hŷn, a'r rhai â chyflyrau hirdymor fel diabetes, canser a chlefyd cronig yr ysgyfaint.

Mae'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr wedi cyhoeddi rhagor o wybodaeth ynghylch coronafeirws newydd Wuhan gan gynnwys ei epidemioleg, firoleg a'i nodweddion clinigol.

Cyngor i'r cyhoedd 

Gweler y wybodaeth ddiweddaracf a chamau gweithredu ar gyfer y cyhoedd ynghylch coronafeirws newydd Wuhan, gan gynnwys cyngor i deithwyr o Wuhan.
 
Bydd yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cyhoeddi data diweddaraf y DU bob dydd am 2pm hyd nes y nodir yn wahanol.

Cyngor i Weithwyr Proffesiynol

Dylai clinigwyr ystyried coronafeirws newydd Wuhan mewn cleifion sy'n dychwelyd o ranbarth yr effeithir arno neu y gallai eu partneriaid neu aelodau o'r teulu fod wedi teithio iddo.

Mae Iechyd Cyhoeddus Lloegr wedi cyhoeddi gwybodaeth am ddiffiniadau achos, asesu, atal a rheoli heintiau a phrofion.

Mae cyngor Iechyd Cyhoeddus ynghylch coronafeirws newydd Wuhan hefyd ar gael drwy wasanaeth diogelu iechyd Cymru gyfan ar 0300 00 300 32 yn ystod oriau gwaith (a chyda mynediad drwy'r rhif hwn i wasanaethau y tu allan i oriau).