Neidio i'r prif gynnwy

Penodi Cyfarwyddwyr Anweithredol Newydd i Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyhoeddwyd: 10 Mawrth 2022

Mae dau benodiad Cyfarwyddwr Anweithredol (NED) wedi'u gwneud i Fwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Bydd Mohammed Mehmet a Kate Young yn dechrau eu swyddi ar 1 Ebrill 2022 lle byddant yn aros am 4 blynedd tan 31 Mawrth 2026. Mae Mohammed wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers dechrau 2021, mae Kate yn ymuno â'r Bwrdd fel aelod newydd.  

Fel aelodau Anweithredol o'r Bwrdd, bydd y penodiadau newydd yn gweithio ochr yn ochr â Chyfarwyddwyr Gweithredol fel rhan o fwrdd unedol, ac yn helpu i ddatblygu a llywio cyfeiriad strategol a diwylliant sefydliadol Iechyd Cyhoeddus Cymru. Gellir gweld rhagor o wybodaeth am y Bwrdd yma - https://icc.gig.cymru/amdanom-ni/y-bwrdd-ar-tim-gweithredol/

Mohammed Mehmet

Mae gan Mohammed ddeng mlynedd ar hugain a mwy o brofiad ym maes llywodraeth leol yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys Cyfarwyddwr Addysg yn Islington, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant yn Peterborough ac, am un ar ddeg mlynedd, yn Brif Weithredwr dwy sir yng Nghymru: Sir Ddinbych a Phowys.

Mae wedi gwasanaethu ar fyrddau gweinidogol cenedlaethol, gan gynnwys y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a Bwrdd Adfer Addysg Merthyr Tudful. Mae'n Gyfarwyddwr Anweithredol Dŵr Hafren Dyfrdwy, ac yn un o Ymddiriedolwyr Cymorth Canser Macmillan a MIND yn Enfield.

Mae Mohammed wedi bod yn Gyfarwyddwr Anweithredol yma yn Iechyd Cyhoeddus Cymru ers 2020 a bydd yn parhau yn y swydd Portffolio Awdurdod Lleol.

“Mae'n bleser gennyf gael fy mhenodi yn gyfarwyddwr anweithredol yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.” Meddai Mohammed.

“Mae'n fraint cael y cyfle i weithio gyda llawer o gydweithwyr rhagorol yn Iechyd Cyhoeddus Cymru a chyfrannu at wella iechyd y cyhoedd yng Nghymru.”

Meddai Jan Williams, Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Rwyf wrth fy modd y bydd Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cael budd arbenigedd a chyngor doeth Mohammed am bedair blynedd arall. Ers ymuno â'r Bwrdd yn 2020, mae Mohammed wedi dod â'i brofiad sylweddol o amgylch y Bwrdd yn effeithiol iawn ac mae wedi cadeirio'r Pwyllgor Pobl a Datblygu Sefydliadol gyda rhagoriaeth.

“Mae fy holl gyd-aelodau Bwrdd yn ymuno â mi wrth anfon ein llongyfarchiadau cynhesaf at Mohammed - edrychwn ymlaen at weithio gydag ef yn y blynyddoedd i ddod.”

Kate Young

Kate Young yw Cyfarwyddwr Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan, y rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer gofalwyr teuluol pobl ag anableddau dysgu, gan ymgysylltu â thros 4,000 o deuluoedd ledled Cymru.

Mae'n Gadeirydd Cynghrair Cynhalwyr Cymru, yn gynrychiolydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector ac mae'n eistedd ar Grwpiau Cynghori'r Gweinidog ar gyfer Gofalwyr a Phobl ag Anabledd Dysgu. Mae hefyd yn gwasanaethu ar grwpiau polisi Llywodraeth gan gwmpasu Fframweithiau Cenedlaethol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Iechyd Cyhoeddus, Partneriaethau Rhanbarthol, Arolygu, Diogelu a Hawliau Anabledd.

Mae Kate hefyd yn aelod o Bwyllgor Cymru ar gyfer Cronfa Byw yn y Gymuned y Loteri Genedlaethol ac am bum mlynedd roedd yn un o Ymddiriedolwyr Cymru ar gyfer Cronfa Teulu'r DU.

Mae gan Kate ddealltwriaeth gadarn o'r weinyddiaeth ddatganoledig yng Nghymru a'r cyfleoedd a'r heriau iechyd, cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd a gyflwynir gan hynny. Mae ganddi ymrwymiad cryf i'r trydydd sector a phŵer ymgysylltu â'r gymuned, gan gredu bod ei natur unigryw ac amrywiol, o'i ddwyn ynghyd â phartneriaid, yn rym gwirioneddol ar gyfer newid ac arloesi gan ei gwneud yn ymgeisydd delfrydol ar gyfer swydd Portffolio'r Trydydd Sector.

Wrth gael ei phenodi i'r rôl, dywedodd Kate:

“Mae'n anrhydedd cael y cyfle hwn i weithio ochr yn ochr â chydweithwyr yn Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r Trydydd Sector ehangach i sicrhau y gellir cyflawni'r blaenoriaethau Iechyd Cyhoeddus ar gyfer pobl Cymru wrth symud ymlaen.

“Rwy'n credu'n angerddol yn hawl pob dinesydd i fyw bywydau cynhwysol, iach a rhagweithiol, ac yn rôl cymunedau ledled Cymru wrth helpu i lunio cyfleoedd a rhoi cymorth ar y cyd i wireddu'r hawl honno.”

Meddai Jan Williams:

“Rwyf wrth fy modd y bydd Kate yn ymuno â Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru o fis Ebrill ac mae holl aelodau'r Bwrdd yn ymuno â mi wrth anfon ein llongyfarchiadau cynhesaf ati.

“Mae Kate yn ymuno â ni ar adeg gyffrous, wrth i ni ailosod ein Strategaeth Hirdymor, tra hefyd yn parhau i gyflawni ein rôl arweinyddiaeth systemau ganolog mewn ymateb i COVID-19. 

“Edrychwn ymlaen at groesawu Kate a chael budd ei chyfoeth o brofiad yn y blynyddoedd i ddod.”

Mae Judi Rhys, ein Cyfarwyddwr Anweithredol presennol gyda phortffolio'r Trydydd Sector yn cwblhau ei thymor ar y Bwrdd ar ddiwedd mis Mawrth felly bydd yn camu i lawr ar 31 Mawrth 2022.