Neidio i'r prif gynnwy

Gall yr hyn a ddysgir o'r pandemig helpu iechyd meddwl a llesiant pobl ifanc yng Nghymru yn y dyfodol

Cyhoeddwyd: 12 Gorfennaf 2022

Mae pandemig y Coronafeirws wedi effeithio ar bob person ifanc yng Nghymru, er bod sut yr effeithiwyd ar lesiant meddyliol pobl ifanc yn dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau, yn ôl Asesiad newydd o'r Effaith ar Lesiant Meddyliol (MWIA) gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae'r canfyddiadau'n tynnu sylw at dystiolaeth gref bod blociau adeiladu allweddol ar gyfer iechyd meddwl a llesiant da, gan gynnwys teulu a pherthnasoedd cymdeithasol, addysg, diogelwch economaidd, mynediad at wasanaethau, cyfranogiad mewn gweithgareddau grŵp, teimlo'n ddiogel ac mewn rheolaeth i gyd wedi'u heffeithio yn ystod y pandemig. 

Mae'r adroddiad manwl yn nodi cyfres o ffactorau a helpodd i ddiogelu iechyd meddwl a llesiant pobl ifanc. Roedd y rhain yn cynnwys, perthnasoedd agos â rhieni, cael tai diogel gyda lle i astudio a bod yn yr awyr agored, cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu, cadw'n gorfforol egnïol, cynnal trefn a strwythur i'r dydd, ceisio cymorth pan fo angen, dysgu sgiliau newydd, gweithgareddau hamdden a chreadigol.  

Meddai awdur yr adroddiad, Nerys Edmonds, Prif Swyddog Datblygu Asesu'r Effaith ar Iechyd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru: 

“Cynhaliwyd yr MIWA i nodi effeithiau pandemig COVID-19 ar lesiant meddyliol pobl ifanc 10-24 oed yng Nghymru. Ar gam cynnar o'r ‘cyfnod clo’ cyntaf yng ngwanwyn 2020, deallwyd y byddai effeithiau mawr tebygol ar iechyd meddwl a llesiant pobl ifanc, ond roedd diffyg tystiolaeth i lywio polisi. 

“Roeddem yn disgwyl iddo dynnu sylw at effeithiau negyddol y pandemig ar bobl ifanc. Cafodd tarfu ar ryngweithio cymdeithasol, perthnasoedd, addysg a gweithgareddau grŵp effaith bellgyrhaeddol ar iechyd meddwl pobl ifanc ar adeg allweddol yn eu bywydau a'u datblygiad. Mae tystiolaeth gref o fwy o effeithiau negyddol ar rai grwpiau, gan gynnwys pobl ifanc 16-24 oed o gymharu â grwpiau oedolion eraill, menywod ifanc, y rhai sy'n byw mewn aelwydydd incwm isel, y rhai a gafodd cyngor i warchod, a'r rhai ag anghenion iechyd meddwl presennol neu anghenion dysgu ychwanegol. 

“Dangosodd pobl ifanc hefyd gadernid a'r gallu i addasu yn ystod amodau heriol y pandemig, a tharfu ar eu bywydau a'u haddysg. Roedd llawer wedi defnyddio strategaethau ymdopi a meddwl newydd i helpu eu hunain, gan weithredu i helpu eraill drwy wirfoddoli neu gefnogi aelodau o'r teulu. Datblygodd rhai sgiliau newydd a daethant yn ddysgwyr mwy annibynnol.  

“Rydym bellach am ddefnyddio'r wybodaeth hon i helpu sefydliadau ledled Cymru i gefnogi'r rhai sy'n dioddef yn fwy negyddol o ganlyniadau COVID-19 ac i ddefnyddio'r dysgu hwn i ymateb i'r heriau yn y dyfodol a allai effeithio ar lesiant meddwl yn y tymor hwy, fel newid hinsawdd, a chynllunio ar gyfer unrhyw bandemig ac argyfwng yn y dyfodol. Mae'r gwaith hwn wedi ein galluogi i nodi deg maes gweithredu allweddol i wneud hyn.  

“Mae angen dull trawslywodraethol a chymdeithas gyfan ac mae gan bobl ifanc, teuluoedd, cyflogwyr, cymunedau ac ysgolion yn ogystal ag iechyd a gofal cymdeithasol i gyd rôl bwysig i'w chwarae yn yr adferiad o'r pandemig a diogelu iechyd meddwl yn yr hirdymor.”  

Mae meysydd ar gyfer gweithredu a nodwyd o'r asesiad yn cynnwys: 

  • Gwrando ar bobl ifanc a sicrhau bod eu barn a'u hanghenion yn llywio mesurau polisi ac adfer. 
  • Mynd i'r afael ag effeithiau ac anghydraddoldebau hirdymor mewn iechyd meddwl a llesiant 
  • Lliniaru'r effeithiau negyddol a nodwyd ar y ffactorau amddiffynnol ar gyfer llesiant meddyliol 
  • Cynyddu'r pwyslais ar iechyd meddwl a llesiant mewn addysg  
  • Cefnogi rhieni a pherthnasoedd teuluol  
  • Cyfathrebu a darparu gwybodaeth  
  • Defnyddio offer digidol a chysylltedd rhyngrwyd a chael mynediad at hyn  
  • Gwella mynediad at gymorth iechyd meddwl a llesiant 
  • Cymunedau, tai a'r amgylchedd adeiledig a naturiol 
  • Adeiladu'r sylfaen dystiolaeth ar effaith mesurau diogelu iechyd ar lesiant meddyliol 

‘Diogelu llesiant meddyliol ein cenedlaethau'r dyfodol: dysgu o COVID-19 ar gyfer yr hirdymor. Dull Asesu'r Effaith ar Lesiant Meddyliol.’