Neidio i'r prif gynnwy

Eich canlyniadau

Byddwch yn cael eich canlyniad drwy’r post, felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi cael y cyfeiriad cywir. Os nad ydych wedi cael canlyniad ar ôl 4 wythnos, cysylltwch â’ch meddyg.  Nod Sgrinio Serfigol Cymru yw anfon yr holl ganlyniadau o fewn 4 wythnos.  Os nad ydych eisiau derbyn eich canlyniad drwy’r post, rhowch wybod i’r person sy’n gwneud y prawf.

Mae canlyniadau posibl eich prawf sgrinio wedi eu rhestru isod:

Canlyniadau

Esboniad

Feirws papiloma dynol risg uchel (hrHPV) heb ei ganfod

Dyma’r canlyniad mewn bron 9 o bob 10 sampl a brofir.  Mae’n golygu na wnaethom ganfod y feirws (hrHPV) sy’n achosi bron pob achos o ganser ceg y groth.  Mae’r perygl o newidiadau i gelloedd yn isel iawn ac nid oes angen i ni edrych ar y celloedd yn eich sampl. Bydd y rhan fwyaf o fenywod yn cael eu gwahodd am eu prawf nesaf ar ôl tair neu bum mlynedd, yn dibynnu ar eu hoed.

Bydd angen i rai menywod gael prawf ar ôl 12 mis, ac ni fydd angen mwy o brofion ar rai menywod. Bydd eich llythyr yn dweud wrthych pryd bydd eich prawf nesaf.

Feirws Papiloma Dynol risg uchel (hrHPV) wedi ei ganfod, celloedd normal

Mae hyn yn golygu, er ein bod wedi canfod hrHPV yn eich sampl, pan wnaethom edrych ar y celloedd nid oedd unrhyw newidiadau i’r celloedd.  Byddwn yn eich gwahodd chi am brawf arall ar ôl 12 mis i weld a yw eich corff wedi ymdrin â’r feirws.

Feirws Papiloma Dynol risg uchel (hrHPV) wedi ei ganfod, newidiadau i gelloedd wedi eu gweld

Os byddwn yn canfod hrHPV yn eich sampl ac, wrth edrych ar y celloedd, yn gweld bod newidiadau i’r celloedd, byddwn yn eich atgyfeirio i glinig colposgopi yn eich ysbyty lleol. (Gweler Y Clinig Colposgopi)

Enw’r newidiadau i’r celloedd yw dyskaryosis. Mae’r newidiadau fel arfer yng nghelloedd (cennog) y croen sy’n gorchuddio’r tu allan i geg y groth. Weithiau gallant fod yn y celloedd y tu mewn i geg y groth neu’r groth, a elwir yn gelloedd chwarennol

Feirws Papiloma Dynol risg uchel (hrHPV) wedi ei ganfod, dim digon o gelloedd

Weithiau pan fyddwn yn edrych ar y celloedd yn eich sampl, er nad ydym yn gallu dod o hyd i unrhyw newidiadau i’r celloedd, mae llai o gelloedd nag yr hoffem eu gweld.  Mae angen bod digon o gelloedd i ni wybod bod sampl da wedi cael ei gymryd ac i ni roi canlyniad priodol i chi. Byddai angen i chi gael y prawf eto ar ôl 12 wythnos fel arfer.

Canlyniad Feirws Papiloma Dynol risg uchel (hrHPV) ddim ar gael

Mae hyn yn golygu na allwn roi canlyniad priodol i chi ac nad ydym wedi edrych ar y celloedd yn y sampl. Mae sawl rheswm pam y gall hyn ddigwydd.  Byddai angen i chi gael y prawf eto ar ôl 12 wythnos fel arfer.

Os hoffech drafod eich canlyniad, cysylltwch â’ch meddyg neu’r person sy’n gwneud y prawf.