Neidio i'r prif gynnwy

Gweithio yng Nghymru

Does dim byd tebyg i fyw yng Nghymru. Anghofiwch yr oriau o gymudo o dan y ddaear, prysurdeb bywyd yn y ddinas, a suddwch i dawelwch Cymru.

Beiciwch drwy Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, dringwch yr Wyddfa neu ymlaciwch ar un o’n traethau hardd ar hyd arfordir Sir Benfro neu Benrhyn Gŵyr.

Yma yng Nghymru, mae gennym hunaniaeth ddiwylliannol unigryw ac allblyg, cefn gwlad godidog, a phrifddinas sy’n ffynnu yng Nghaerdydd. Gyda phoblogaeth o dair miliwn, mae ein poblogaeth mor amrywiol ag unrhyw boblogaeth arall, gydag ystod o oedrannau a chefndiroedd economaidd yn datblygu cymunedau cryf ac amrywiol.

Mewn gwlad â hunaniaeth mor benodol a hyder newydd yn ei dyfodol, mae gweithio yng Nghymru yn cynnig mwy na gyrfa, mae’n cynnig ffordd o fyw.  Mae Cymru yn lle arbennig i fyw a gweithio.

Daearyddiaeth

Mae gan Gymru barciau cenedlaethol gwych, yn Eryri fe welwch yr Wyddfa sydd dros 1000m, Bannau Brycheiniog ac arfordir Sir Benfro ac ehangder mawr o dirwedd gwledig ar draws y canol.

Mae ei phoblogaeth wedi ei lleoli’n bennaf ar hyd y De a’r Gogledd arfordirol ac yng nghymoedd De Cymru. 

Diwylliant

Mae’r brifddinas, Caerdydd, yn ganolfan fasnachol, ddiwylliannol a chanolfan siopa sy’n tyfu gyda mynediad hawdd i ardaloedd preswyl trefol a gwledig deniadol ar drên, awyr a’r ffyrdd. 
 

Cenedl ddwyieithog lle mae tua un rhan o bump o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg yn ogystal â Saesneg.  Mae gan Gymru ddiwylliant Celtaidd penodol a welir yn ei cherddoriaeth, ei chelf a’i threftadaeth.

Mae Caerdydd yn gartref i theatrau, yn cynnwys Canolfan y Mileniwm sydd yn enwog yn rhyngwladol, neuaddau cyngerdd, sinemâu, orielau ac amgueddfeydd.

Stadiwm y Mileniwm yw cartref rygbi Cymru, Stadiwm SWALEC yw’r lleoliad criced rhyngwladol mwyaf newydd a Dinas Abertawe yw cartref tîm pêl-droed Uwch Gynghrair Cymru.

Ymgartrefu yng Nghymru

Mae ble rydych yn dewis byw yn ffactor hynod o bwysig mewn unrhyw yrfa ac mae gan Gymru rywbeth gwahanol i’w gynnig i bawb. Mae’r dewis o ddinas, tref neu leoliad gwledig neu arfordirol i gyd ar gael yma yng Nghymru.

Os ydych yn chwilio am gartref traddodiadol neu fodern i chi ac i’ch teulu, mae cartrefi yng Nghymru ar gyfartaledd yn rhatach na gweddill y DU. Os ydych eisiau prynu neu rentu eiddo, mae’r gost yn dibynnu ar y lleoliad y byddwch yn ei ddewis a maint yr eiddo.

Edrychwch yn fanylach ar rai o'r eiddo sydd ar gael ar hyn o bryd at Prisiau Tai Cymru Right Move.

Mwy o wybodaeth

Porth Swyddogol i Gymru (agor mewn ffenestr newydd)

Croeso i Gymru (agor mewn ffenestr newydd)

Llywodraeth Cymru (agor mewn ffenestr newydd)

Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd (agor mewn ffenestr newydd)