Neidio i'r prif gynnwy

Ein Buddion

Mae’r boddhad o wybod eich bod chi wedi chwarae rhan ganolog mewn Gweithio i Wireddu Dyfodol Iachach i Gymru yn wobr ynddi’i hun. Yma yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru, byddwn hefyd yn eich gwobrwyo chi gyda’n pecyn manteision hael. 

Manteision Sefydliadol

 • Gwyliau Blynyddol - Byddwch yn cael lwfans gwyliau blynyddol hael o 28 diwrnod y flwyddyn a hefyd gwyliau banc. Mae hyn yn codi i 30 diwrnod ar ôl pum mlynedd ac wedyn 34 diwrnod ar ôl deng mlynedd o wasanaeth.  
 • Cynllun Prynu Gwyliau Blynyddol - O dan ein cynllun, gall staff brynu hyd at 10 diwrnod ychwanegol o wyliau blynyddol mewn blwyddyn ariannol, i’w dalu’n ôl dros gyfnod o 6 neu 12 mis drwy dderbyn gostyngiad mewn cyflog.
 • Gweithio Hyblyg - Rydym yn deall bod mwy i fywyd na gwaith ac rydym eisiau gwneud yn si┼Ár ein bod yn gallu eich helpu chi i sicrhau’r cydbwysedd priodol rhwng bywyd a gwaith. Mae’r Ymddiriedolaeth yn cynnig polisi gweithio hyblyg i’ch helpu chi i sicrhau cydbwysedd rhwng eich bywyd gartref ac yn y gwaith, gan gynnwys: oriau rhan amser, opsiynau rhannu swydd, egwyl mewn gyrfa, ymddeol hyblyg a gweithio o gartref pan yn briodol. 
 • Iechyd a Lles - Mae mentrau iechyd a lles ar gael ledled yr Ymddiriedolaeth, gan gynnwys: gostyngiad ar aelodaeth o gampfa mewn nifer helaeth o ganolfannau ledled Cymru. 
 • Iechyd Galwedigaethol - Mae pob aelod o staff yn gallu gwneud defnydd o’n gwasanaeth iechyd galwedigaethol: mae’r gwasanaeth yn gallu cefnogi staff gyda rheoli straen, cwnsela cyfrinachol a brechiadau tymhorol.
 • Rhaglen Cymorth i Gyflogeion Care First- Rydym yn cydnabod bod pawb angen cefnogaeth emosiynol o dro i dro, am resymau amrywiol. Gall staff wneud defnydd o gefnogaeth gyfrinachol gan Care First.
 • Pensiwn - Fel sefydliad, rydym wedi cofrestru gyda chynllun pensiwn y GIG. Os byddwch yn ymuno â chynllun pensiwn y GIG, bydd yr Ymddiriedolaeth yn cyfrannu 14.3% tuag at eich pensiwn.
 • Cynllun Beicio i'r Gwaith - Os ydych chi eisiau beicio i’r gwaith, gallwch archebu beic i chi eich hun drwy gyfrwng y cynllun beicio i’r gwaith ac arbed hyd at 42% i chi eich hun oddi ar gost beic newydd.
 • Cynllun Aberth Cyflog Car Prydles - Mae Fleet Solutions yn cynnig cynllun aberth cyflog car prydlesu ar gyfer y GIG a sefydliadau sector cyhoeddus eraill.
 

Darparwyr Gostyngiadau i Staff y GIG

 • Gostyngiadau'r Gwasanaeth Iechyd (opens in new window) - Gostyngiadau’r Gwasanaeth Iechyd yw darparwr manteision mwyaf y GIG i gyflogeion yn awr. Mae am ddim i ymuno ac mae’n cynnig ffyrdd amrywiol o arbed arian ar siopa, gwyliau a gwasanaethau ariannol. 
 • Gostyngiadau Staff Iechyd (opens in new window) - Edrychwch ar yr amrywiaeth o gynigion y GIG sydd ar gael ac y gallwch chwilio amdanynt yn ôl eich tref leol. Ar gyfer llawer o’r cynigion mewn siopau, bydd rhaid i chi brynu cerdyn gostyngiad y GIG ar gyfer taliad unigol.
 • Cerdyn Golau Glas (opens in new window) - Cofrestrwch am Gerdyn Golau Glas am ostyngiadau ar y Stryd Fawr ac Ar-lein. Mae am ddim i gofrestru a defnyddio’r gwasanaeth. 

Gostyngiadau Ledled Cymru

 • Gostyngiadau lleol - Gall holl staff y GIG wneud arbedion posib drwy gyflwyno eu cerdyn adnabod gan y GIG mewn llawer o sefydliadau lleol, gan gynnwys y canolfannau garddio sy’n cymryd rhan, canolfannau hamdden, cyfleusterau campfa preifat, bwytai sy’n cymryd rhan a gwerthwyr ceir Vauxhall sy’n cymryd rhan, i enwi dim ond rhai.

Gostyngiadau De Cymru

Ymwadiad: Cyhoeddir y gostyngiadau hyn gyda ffydd ac ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw rai o’r nwyddau a’r gwasanaethau a gynigir.