Alison Ward CBE

Cyfarwyddwr Anweithredol

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Anweithredol

Alison yw Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Cafodd Alison ei magu yn Swydd Henffordd a graddiodd yn y gyfraith ym Mhrifysgol Caerwysg. Ymunodd â Chyngor Gorllewin Morgannwg fel Cyfreithiwr Gofal Plant ac arbenigodd yn y maes hwnnw o’r gyfraith nes i Lywodraeth Leol gael ei Had-drefnu. Gweithiodd i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai. Ymunodd â Chyngor Tor-faen yn 2002 fel Prif Weithredwr Cynorthwyol ac fe’i penodwyd yn Brif Weithredwr ym mis Tachwedd 2004. Hi yw un o’r Prif Weithredwyr awdurdodau lleol yng Nghymru sydd wedi gwasanaethu am y cyfnod hwyaf.  

Bu Alison yn Gyfarwyddwr Anweithredol am saith mlynedd i’r Sefydliad Gwasanaethau Cwsmeriaid ac yn y gorffennol mae wedi cynrychioli llywodraeth leol ar Fwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru rhwng 2014 a 2016. Mae hefyd yn Aelod o Gyngor yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd Cenedlaethol, a bu’n aelod o Gyngor Ymddiriedolaeth y Tywysog. Roedd yn un o sylfaenwyr melin drafod Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025.   

Bu Alison hefyd yn Brif Weithredwr arweiniol Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru, a oedd yn gyfrifol am gydgysylltu rhaglen gydweithredol ar gyfer y deg awdurdod lleol sy’n rhan o ranbarth De-ddwyrain Cymru, ac mae bellach yn Gadeirydd Grŵp Prif Weithredwyr Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth Caerdydd. Roedd yn Gadeirydd Cymdeithas Prif Weithredwyr ac Uwch-reolwyr Awdurdodau Lleol Cymru yn 2009/2010. Roedd yn un o sylfaenwyr Rhaglen Eiddilwch Gwent a chadeiriodd fwrdd y rhaglen nes iddi gael ei rhoi ar waith ym mis Ebrill 2011.

Treuliodd Alison 8 mlynedd yn Gyd-ysgrifennydd Cyflogwyr Cyngor Partneriaeth y Gweithlu Llywodraeth Cymru, gan roi’r gorau i’r swydd yn 2017.

Yn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2011, cafodd Alison CBE am ei gwasanaethau i lywodraeth leol.