Neidio i'r prif gynnwy

Health & Social care FAQ accordion

21/07/2021
A fydd y brechlyn yn amddiffyn y rhai rwyf yn gofalu amdanynt?
21/07/2021
Ar ôl i mi gael y brechlyn, a fydd angen i mi ddilyn yr holl gyngor ar reoli heintiau o hyd?
07/05/2021
Pa frechlyn y byddaf yn ei gael?
28/04/2021
Pa wybodaeth sydd ar gael am y risg o glotiau gwaed ar ôl brechlyn AstraZeneca?
02/02/2021
A fydd y brechlyn COVID-19 yn niweidio fy siawns o gael babi?
02/02/2021
A allaf gael y brechlyn COVID-19 os ydw i'n cael neu'n cynllunio triniaeth ffrwythlondeb ar hyn o bryd?
31/12/2020
Pa amddiffyniad a ddarperir gan un dos o frechlyn COVID-19?
22/12/2020
A yw timau'n cael mynychu a chynnig brechlyn mewn cartref gofal lle ceir achosion positif o COVID-19?
22/12/2020
Pa staff cartrefi gofal na ddylai fynychu clinig brechu ac na ddylai gael eu brechu?
22/12/2020
A yw staff o gartref gofal lle ceir achosion positif o COVID-19 yn gallu mynychu clinig neu ganolfan frechu?
22/12/2020
A oes angen i imiwneiddiwr hunanynysu fel cyswllt os yw wedi imiwneiddio person sy'n cael ei ganfod yn achos positif yn ddiweddarach?
22/12/2020
Pa gyngor ddylwn i ei roi i gleifion ynghylch tymheredd uchel a COVID-19 ar ôl brechlyn?
05/01/2021
Rydw i'n weithiwr gofal rheng flaen neu'n weithiwr gofal cymdeithasol (cartref gofal/tîm gofal cartref) a chefais fy mrechiad COVID-19 yn ystod y 48 awr diwethaf. Bellach mae gennyf dymheredd uchel ac rwy'n teimlo'n gyffredinol sâl. Beth ddylwn i ei wneud
22/12/2020
A yw brechu'n effeithio ar ganlyniadau profion COVID-19?
22/12/2020
A yw anaesthesia cyffredinol neu lawdriniaeth yn wrtharwydd i imiwneiddio, ac i'r gwrthwyneb?
21/06/2021
A yw'r brechlyn yn effeithio ar ffrwythlondeb?
21/06/2021
A fydd y brechlyn yn effeithio ar gylchred fy mislif?
22/12/2020
Pryd all rywun roi gwaed ar ôl cael brechlyn Covid-19?
22/12/2020
Mae gen i blentyn anabl/agored i niwed, pryd bydd yn cael brechlyn COVID-19?
05/01/2021
Rydw i'n weithiwr iechyd neu ofal cymdeithasol ac rydw i wedi cael un dos o frechiad COVID-19. Rydw i wedi cael fy nodi fel cyswllt agos ag achos. Oes angen i mi hunanynysu?