Beth fydd yn digwydd os bydd fy nghyfnod esgor yn dechrau pan fo gennyf achos posibl neu achos wedi'i gadarnhau o'r coronafeirws?

Pan fyddwch yn dechrau eich cyfnod esgor dylech ffonio eich uned famolaeth i gael cyngor a rhoi gwybod iddynt bod gennych haint posibl neu haint wedi'i gadarnhau o'r coronafeirws.

Pan fyddwch chi a'ch tîm mamolaeth yn penderfynu bod angen i chi fynd i'r uned famolaeth, bydd argymhellion cyffredinol ynghylch mynd i'r ysbyty yn berthnasol:

  • Byddwch yn cael eich cynghori i fynd i'r ysbyty drwy ddefnyddio trafnidiaeth breifat lle y bo'n bosibl, ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 (neu 111 os yw ar gael yn eich ardal)/999 i gael cyngor, fel y bo'n briodol.
  • Bydd rhywun yn cyfarfod â chi ger mynedfa'r uned famolaeth a byddwch yn cael masg wyneb, a bydd angen i'r masg aros ymlaen hyd nes eich bod wedi'ch ynysu mewn ystafell addas
  • Bydd profion coronafeirws yn cael eu trefnu os oes angen
  • Bydd eich partner geni yn gallu aros gyda chi am yr enedigaeth, ond efallai na chaniateir ymwelwyr. Gallwch drafod y canllawiau diweddaraf ar bartneriaid geni ac ymwelwyr gyda'ch bydwraig wrth i'ch dyddiad geni disgwyliedig agosáu.

Mae eich tîm mamolaeth wedi cael cyngor ar ffyrdd o sicrhau eich bod chi a'ch babi yn cael gofal diogel, o ansawdd uchel, gan barchu eich dewisiadau geni mor agos â phosibl.