A oes angen i mi gymryd unrhyw ragofalon arbennig wrth fwydo fy mabi?

Sicrhewch eich bod yn parhau i ymarfer hylendid da wrth fwydo eich baban. Gallai'r coronafeirws gael ei ledaenu i'ch babi yn yr un ffordd y gallai ledaenu i unrhyw un rydych mewn cysylltiad agos ag ef. Y brif risg wrth fwydo eich babi, boed hynny drwy fwydo ar y fron neu fwydo llaeth fformiwla, yw'r cysylltiad agos rhyngoch chi a'ch babi, oherwydd os byddwch yn peswch, gallai hyn gynnwys defnynnau sydd wedi'u heintio â'r feirws a gallai arwain at eich babi yn dal coronafeirws.

Am y rheswm hwn, pan fyddwch chi neu unrhyw un arall yn bwydo eich babi, argymhellir y rhagofalon canlynol:

  • Golchwch eich dwylo cyn cyffwrdd â'ch babi, pwmp bron neu boteli
  • Dylech osgoi pesychu neu disian ar eich babi wrth ei fwydo
  • Os oes genych symptomau haint coronafeirws ystyriwch wisgo masg wyneb wrth fwydo ar y fron neu fwydo llaeth fformiwla, os oes un ar gael
  • Os ydych yn teimlo'n rhy sâl i fwydo eich babi ar y fron, ystyriwch ofyn i rywun sy'n iach i fwydo eich llaeth a wasgwyd o'r fron i'ch babi.
  • Dilynwch argymhellion ar gyfer glanhau'r pwmp ar ôl pob defnydd
  • Os ydych yn bwydo fformiwla neu'n defnyddio poteli i fwydo llaeth a wasgwyd o'r fron i'ch babi, dilynwch y canllawiau ar gyfer sterileiddio offer.

Os ydych yn bwydo ar y fron yn rhannol ac am sicrhau bod eich cyflenwad llaeth yn parhau, un peth y gallwch ei wneud yw gwasgu llaeth o'r fron ar ôl pob bwydo atodol (potel), hyd yn oed os mai dim ond ychydig ydyw.   Os ydych yn defnyddio pwmp bron i wasgu llaeth o'r fron yna sicrhewch eich bod yn dilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr ar gyfer sterileiddio'r offer cyn ac ar ôl pob defnydd, yn ogystal â golchi eich dwylo. Os ydych yn rhy sâl i fwydo ar y fron ar unrhyw adeg a'ch bod yn gorfod newid i fwydo llaeth fformiwla, gofynnwch i'ch bydwraig neu ymwelydd iechyd sut i ailsefydlu bwydo ar y fron pan fyddwch yn teimlo'n iach.

Mae eich bydwraig a'ch ymwelydd iechyd yno i'ch cefnogi yn ystod eich beichiogrwydd, genedigaeth ac ym mlynyddoedd cynnar bywyd eich plentyn. Os oes gennych unrhyw bryderon am fwydo ar y fron, cysylltwch â nhw, byddant yn fwy na pharod i helpu, er y gallai gymryd ychydig yn fwy o amser iddynt ddod yn ôl atoch ar hyn o bryd.

Am mwy o wybodaeth am fwydo ar y fron a'r coronafeirws Cliciwch yma.