Os ydych wedi cael canlyniad prawf POSITIF ar gyfer haint COVID-19:

  • Rhaid i chi hunanynysu am o leiaf 7 diwrnod

Mae'n rhaid i chi hunanynysu gartref yn unol â chanllawiau hunanynysu Llywodraeth y DU: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance

Er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo'r haint i aelodau eraill o'r cartref dylech gymryd camau fel y nodir yn y canllawiau.

Darllenwch y canllawiau 'Rhoi’r gorau i ynysu' a 'Diagram Cyfarwyddyd Aros Gartref ' am fwy o wybodaeth ynghylch pryd y mae'n ddiogel i chi roi’r gorau i ynysu:

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/874011/Stay_at_home_guidance_diagram.pdf

Rhaid i aelodau eich cartref hunanynysu am 14 diwrnod o'r dyddiad y gwnaeth eich symptomau gychwyn; os byddant hwythau wedyn yn datblygu'r symptomau eu hunain, mae'n rhaid iddyn nhw hefyd hunanynysu am o leiaf 7 diwrnod ers i’w symptomau gychwyn a gallant ofyn am brawf. 

Os nad yw'r sawl sy'n sâl yn y cartref yn dangos arwyddion ei fod yn gwella ar ôl 7 diwrnod ac nad yw eisoes wedi gofyn am gyngor meddygol, ewch i wefan Galw Iechyd Cymru neu ffonio GIG 111.  Os yw'n argyfwng meddygol, ffoniwch 999.