Nodi arwyddion cynnar o ddirywiad 

Mae'n bwysig cael cofnod o sut beth yw'r person rydych yn gofalu amdano pan fo'n iach - gelwir hyn yn ddarlleniad llinell sylfaen  

Mae Sgoriau Rhybudd Cynnar Cenedlaethol (NEWS) yn cael eu defnyddio gan bob gweithiwr iechyd proffesiynol i ganfod pa mor sâl yw person. 

Gwnewch yn siŵr bob amser eich bod wedi mesur y paramedrau isod pan fo'r person rydych yn gofalu amdano yn iach er mwyn i chi allu gweld y gwahaniaeth yn ei gyflwr presennol drwy ddefnyddio'i ddarlleniad llinell sylfaen.

 I ddefnyddio'r dull hwn bydd angen i chi allu mesur:

 • Tymheredd – sicrhewch fod thermomedr ar gael 
 • Lefelau ocsigen - ystyriwch brynu ocsimedr
 • Pwysedd gwaed - ystyriwch brynu monitor pwysedd gwaed 

Prynu offer –  mae cyflenwyr offer meddygol amrywiol ar gael ar-lein ond gall fod yn anodd cael mynediad i safleoedd ar hyn o bryd oherwydd galw gormodol. 

Os nad oes gennych offer, ewch ati i gofnodi'r canlynol:

 • A yw'r croen yn teimlo'n boeth, yn oer neu'n arferol – cyffwrddwch â'r cefn neu'r frest
 • Cyfrifwch nifer yr anadliadau a gymerir y funud
 • Gwiriwch guriad y galon – nifer y curiadau fesul munud os ydych yn gallu

Mae unrhyw newid i gyflwr meddyliol sy'n sgorio 3 ar NEWS yn achos pryder, felly bydd angen tynnu sylw at y newidiadau hyn.

Rhagor o wybodaeth y bydd angen i chi ei chofnodi

Ceisiwch sicrhau bod SBARD ar gael bob amser a'i ddefnyddio i'ch helpu i benderfynu pryd i ffonio 999; mae hyn yn helpu i sicrhau bod gwasanaethau brys yn gallu prosesu'r wybodaeth a roddwch iddynt yn briodol a chyda'r lefel gywir o ymateb.  

 • Sicrhewch fod gennych fynediad hawdd i'r rhestr o feddyginiaethau y mae'r person yn eu cymryd.  
 • Sicrhewch eich bod yn gwybod am yr holl broblemau iechyd sydd gan y person. 
 • A oes gan y person rydych yn gofalu amdano basbort ysbyty neu broffil iechyd?  
  • Os oes, gwnewch yn siŵr ei fod yn gyfredol ac yn berthnasol. 
  • Os nad oes yna rhowch gymorth i'r person lenwi un o'r rhain.