Gofalu am rywun sy'n debygol o fod â COVID-19

Ystyriwch ddiogelu eich hun pan fyddwch yn darparu gofal personol – drwy wisgo cyfarpar diogelu personol (PPE) fel ffedog a menig tafladwy os yw'n bosibl a diogelu eich wyneb.  

  • Sicrhewch fod gan y person ddigon i'w yfed er mwyn atal dadhydradu - rhaid i wrin fod yn lliw melyn golau 
  • Gall dadhydradu achosi rhwymedd ac felly poen a newid ymddygiad
  • Gall dadhydradu hefyd wneud i'r person ymddangos yn ddryslyd 
  • Defnyddiwch barasetamol i reoli'r dwymyn a'r poenau
  • Digon o orffwys ond byddwch yn ymwybodol os yw'r person yn mynd yn rhy gysglyd
  • DEFNYDDIWCH YR ARSYLWADAU A RESTRWYD UCHOD I WIRIO NAD YW'R PERSON YN GWAETHYGU
  • Os ydych yn pryderu ffoniwch 999 os yw’r person â diffyg anadl, yn rhy gysglyd neu os ydych yn poeni am ddirywiad/gwaethygu, ar ôl gwneud gwiriad

Rhagor o ganllawiau i ddarparwyr gofal cartref.