Cysylltu â meddyg teulu

  • Prin yw'r gwaith arferol sy'n digwydd mewn practisau oherwydd bod y rhan fwyaf o staff yn rheoli achosion o argyfwng Covid 19 (gall gwaith arferol fod yn wiriadau iechyd blynyddol, gwiriadau rheolaidd eraill ar gyfer salwch fel diabetes)
  • Peidiwch â mynd yn bersonol i'r practis 
  • Rhaid i chi ffonio
  • Os ydych yn ffonio ar ran rhywun arall, dylai'r meddyg teulu ofyn am gael siarad yn uniongyrchol â'r person ac asesu ei allu. Os nad yw hynny'n bosibl, disgrifiwch y camau rydych wedi'u cymryd mewn perthynas â gallu'r person i roi caniatâd. A oes gennych Atwrneiaeth Arhosol, a oes trefniadau Amddifadu o Ryddid (DOLS) yn eu lle, a oes gan y person rydych yn gofalu amdano Orchymyn y Llys Gwarchod yn ei le
  • Sicrhewch eich bod yn datgan bod gan y person rydych yn gofalu amdano anabledd dysgu a/neu broblemau iechyd cymhleth 
  • Efallai y bydd angen i'r person rydych yn gofalu amdano weld meddyg teulu am fath arall o broblem – fel poen yn yr abdomen neu broblemau eraill sy'n gysylltiedig â materion iechyd eraill y person
  • Byddwch yn barod (a pharatoi'r person rydych yn gofalu amdano) am y ffaith y gall y meddyg neu'r nyrs a welwch fod yn gwisgo cyfarpar diogelu personol – masg, ffedog a menig
  • Efallai y bydd angen cyflenwadau o bresgripsiynau rheolaidd ar y person rydych yn gofalu amdano