Newyddion

19 July 2019
Arolwg Iechyd Cyhoeddus Cymru ar Agweddau Rhieni a Phobl Ifanc at Imiwneiddio

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) wedi comisiynu BMG Research i gynnal arolwg ar farn a phrofiadau rhieni a phobl ifanc. Bydd yr arolwg yn helpu fel sail i gynllunio gwasanaethau a rhaglenni.

18 July 2019
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2019 - Dim ond wythnos i fynd

Dim ond wythnos sydd i fynd tan ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ddydd Iau 25 Gorffennaf yng Nghasnewydd. 

17 July 2019
Trallod sylweddol yn ystod plentyndod yn gysylltiedig â risg uwch o ddigartrefedd

Mae pobl yng Nghymru sydd wedi dioddef trallod sylweddol yn ystod plentyndod 16 gwaith yn fwy tebygol na'r boblogaeth gyffredinol o brofi digartrefedd, yn ôl astudiaeth newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

12 July 2019
Cyfle olaf: Cyflwynwch crynodeb ar gyfer Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae gennych llai na pythefnos i cyflwyno crynodeb i helpu siapo y rhaglen.

11 July 2019
Torfeydd ar y strydoedd i roi croeso brenhinol

Aeth trigolion o bob oed allan i strydoedd Tredegar Newydd i roi croeso arbennig i’w Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru a Duges Cernyw wythnos diwethaf.

11 July 2019
Adroddiad newydd yn dangos arafu o ran tueddiadau goroesi canser yng Nghymru

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Uned Gwybodaeth a Gwyliadwriaeth Canser Cymru (WCISU) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dangos bod y cynnydd hirdymor o ran goroesi canser yn arafu. 

10 July 2019
Archebwch eich lle yng Nghynhadledd Genedlaethol Gofal Sylfaenol 2019

Bellach, gellir cofrestru ar gyfer y 4edd Gynhadledd Genedlaethol Gofal Sylfaenol a gynhelir yn y Ganolfan Gynadledda Genedlaethol yng Nghasnewydd ddydd Iau 7 Tachwedd 2019.

09 July 2019
Brechlyn Feirws Papiloma Dynol i fechgyn i atal canser yng Nghymru

O flwyddyn academaidd 2019/20 ymlaen, caiff bechgyn 12-13 oed gynnig y brechlyn Feirws Papiloma Dynol (HPV) yn yr ysgol ynghyd â merched fel rhan o'r rhaglen HPV bresennol.

08 July 2019
Cyhoeddi Canllaw newydd i eirioli buddsoddi cynaliadwy mewn tegwch iechyd a llesiant

Mae canllaw ymarferol newydd wedi cael ei gyhoeddi ynghylch ‘Sut i Gyflwyno’r Achos dros Fuddsoddi mewn Tegwch Iechyd a Llesiant’.

04 July 2019
Cyhoeddi rhybudd am y frech goch wrth ymchwilio i achosion yn y Rhyl

Mae pobl a ymwelodd â rhannau penodol o'r Rhyl yn cael eu rhybuddio i fod yn effro i arwyddion a symptomau'r frech goch ar ôl clwstwr lleol o achosion.

03 July 2019
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn recriwtio dau Gyfarwyddwr Anweithredol newydd.

Mae Cyfarwyddwyr Anweithredol yn gweithio gyda’r Cyfarwyddwyr Gweithredol fel rhan o fwrdd unedol i ddatblygu cyfeiriad strategol, sicrhau atebolrwydd a ffurfio diwylliant sefydliadol Iechyd Cyhoeddus Cymru.

27 June 2019
Lansio strategaeth ymchwil a gwerthuso newydd - cynhyrchu'r dystiolaeth sydd ei hangen i gefnogi Iechyd Cyhoeddus Cymru i wneud gwahaniaeth i iechyd

Mae strategaeth Ymchwil a Gwerthuso newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn amlygu ein hymrwymiad i ymgorffori ymchwil a gwerthuso ar draws y sefydliad, gan ein galluogi i feithrin y wybodaeth sydd ei hangen i wella iechyd a llesiant ledled Cymru (Blaenoriaeth Strategol 7). 

Tags: RE
26 June 2019
Cyhoeddi papurau y Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl ddydd Mercher 24 Gorffennaf 2019.

25 June 2019
Canfyddiadau'r Ymarfer Sgrinio Cymunedol TB yn Llwynhendy

Nid yw ymarfer sgrinio twbercwlosis (TB) cymunedol a gynhaliwyd yn Llwynhendy yn gynharach y mis hwn wedi nodi unrhyw achosion gweithredol o glefyd TB yn y gymuned, ond nodwyd 76 achos o TB cudd. 

25 June 2019
Amnewid mewn sylweddau seicoweithredol yn bryder cynyddol i arbenigwyr

Mae gwasanaeth Prosiect Cyffuriau Newydd ac Adnabod Sylweddau Newydd Cymru (WEDINOS) Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi gweld cynnydd yn nifer y samplau a gyflwynwyd  i'w profi yn y flwyddyn ddiwethaf.

21 June 2019
Clefyd y llengfilwyr ym Mro Morgannwg

Mae cyflogwyr ac aelodau o'r cyhoedd yn cael eu hatgoffa o'r camau y gallant eu cymryd i leihau'r risg o glefyd y llengfilwyr.

20 June 2019
Byddwch yn rhan o Ddiwrnod Aer Glân 2019

Eleni, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cytuno i gefnogi Diwrnod Aer Glân 2019, a gynhelir ar 20 Mehefin.

19 June 2019
Tai gwael yn costio £95m y flwyddyn i'r gwasanaeth iechyd – adroddiad newydd

Mae tai o ansawdd gwael yn costio mwy na £95m y flwyddyn mewn costau triniaeth i'r GIG yng Nghymru – ond gallai camau i leihau tai gwael arwain at enillion ar fuddsoddiad o fewn chwe blynedd, yn ôl adroddiad newydd.

18 June 2019
Datgan achosion o Hepatitis A ym Mro Morgannwg

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wrthi'n ymchwilio i saith achos wedi'u cadarnhau o Hepatitis A ymhlith pobl sy'n byw ym Mro Morgannwg.

14 June 2019
Gwneud iechyd a llesiant yn greiddiol i gwricwlwm ysgol newydd Cymru

Yn ddiweddar, cynhaliodd staff o Dîm Gwella Iechyd Iechyd Cyhoeddus Cymru ddigwyddiad i gyflwyno Cwricwlwm Drafft Cymru 2022.