Neidio i'r prif gynnwy

Diwrnod ym mywyd Cofrestrydd Microbioleg

Mae microbioleg feddygol yn arbenigedd sy'n datblygu. Yn draddodiadol mae'n arbenigedd mewn labordy; anaml y gwelwyd microbiolegwyr meddygol ar y wardiau. Fodd bynnag, fel yr adlewyrchir yn strwythur yr Hyfforddiant Heintiau Cyfunol, mae Microbiolegwyr Meddygol bellach allan fwyfwy yn yr ysbyty, gan gysylltu wyneb yn wyneb â thimau clinigol eraill ac adolygu cleifion.  Mantais fawr ein harbenigedd yw gweithio ar draws sawl arbenigedd ac oedran, ac o fewn timau amlddisgyblaethol yn y labordy ac ar y wardiau. 

Mae ein boreau fel arfer yn dechrau gyda choffi cryf ac adolygiad o'r meithriniadau a ddaeth yn bositif dros nos. Yna galwn allan y meithriniadau hyn a cheisio cael darlun clinigol o'r claf drwy ofyn manylion a gwirio pa wrthfiotigau sy'n cael eu rhoi iddynt. Mae hyn yn arbennig o bwysig gan fod angen i ni allu cael y claf ar y gwrthfiotig cywir yn unol â chanlyniad y meithriniad. Byddem hefyd yn awgrymu profion ychwanegol (e.e. meithriniadau, seroleg a radioleg) i geisio darganfod ffynhonnell yr haint. 

Ar ôl i'r meithriniadau gael eu cwblhau, rydym nôl ein cotiau gwyn ac yn mynd i feinciau'r labordy ar gyfer y "rownd mainc”. Mae hwn yn gyfle gwych i edrych ar blatiau'r meithriniadau ac edrych ar staeniau gram diddorol yn ogystal â llenwi'r wybodaeth glinigol ar gyfer staff y labordy. Dyma lle gallwn ofyn am sensitifrwydd gwrthfiotig ychwanegol ar facteria a hefyd gofyn am ofynion meithriniad penodol os ydym yn amau bod haint anarferol. 

Mae'r prynhawn fel arfer yn cynnwys cyfarfodydd timau amlddisgyblaeth (MDT). Rydym yn gweithio'n agos iawn gyda thimau gofal critigol gan fod llawer o'r cleifion sâl iawn hyn mewn perygl o heintiau nosocomiaidd.
Rydym yn mynychu amrywiaeth enfawr o gyfarfodydd MDT megis pediatreg, niwrolawdriniaeth, arennol ac obstetreg a gynaecoleg. Mae hyn yn cadw blas ein gwaith yn amrywiol ac yn gyffrous. Rydym hefyd yn cael ymwneud ag amrywiaeth o arbenigeddau sy'n gwella ein gwybodaeth a'n gwaith tîm. 

Rheoli heintiau yw un o gonglfeini microbioleg a gall fod yn agwedd hynod foddhaol o'r swydd. Efallai y gofynnir i chi roi cyngor ar ynysu a phrofi cleifion o ganlyniad i haint neu achosion penodol. Ar ôl gweithio drwy ddau uchafbwynt pandemig COVID-19, ni fu rheoli heintiau, microbioleg a feiroleg erioed yn bwysicach i amddiffyn cleifion bregus a staff. 

Shuchita Soni