Neidio i'r prif gynnwy

Diwrnod ym mywyd Cofrestrydd Clefydau Heintus

Mae'n anodd disgrifio un diwrnod ym maes Clefydau Heintus. Oherwydd yr amrywiaeth eang o glefydau, syndromau a chyflwyniadau, mae pob diwrnod yn wahanol. Rydym fel arfer yn dechrau drwy adolygu cleifion sy'n cael eu cyfeirio atom gan y cymeriant meddygol acíwt. Mae hwn yn rhyngweithiad gwerthfawr i'r claf a ninnau'r meddygon; gallwn roi cyngor ar wrthfiotigau, delweddu ac ymchwiliadau priodol, gan sicrhau'r rheolaeth orau bosibl o'r diwrnod cyntaf. Gallwn hyd yn oed drefnu i wrthfiotigau IV gael eu rhoi gartref drwy ein tîm OPAT, gan alluogi cleifion i adael yr ysbyty yn llawer cynt.

Ar ôl hyn, rydym naill ai'n dechrau ein cylch ward o gleifion mewnol neu'n adolygu ein cleifion allanol mewn clinig. Fel cleifion mewnol, rydym yn gofalu am gleifion â HIV a'i gymhlethdodau (cleifion sydd newydd gael diagnosis yn aml), TB, a heintiau bacteriol difrifol neu gymhleth fel endocarditis. Mewn clinig, rydym yn gofalu am gleifion sy'n byw gyda HIV, Hepatitis B ac C, yn ogystal â dilyn cleifion â heintiau cymhleth neu hirdymor. Rydym hefyd yn cael atgyfeiriadau gan dimau cleifion mewnol i gael help a chyngor wrth iddynt drin amrywiaeth o heintiau, yn ogystal â chleifion â thwymyn o darddiad anhysbys. Mae gwneud diagnosis o'r cleifion olaf hyn yn gofyn am ddull trefnus, sylw i fanylion a meddwl agored. Yn ogystal, ac i'n holl gleifion, yn aml mae angen i ni gysylltu a gweithio gydag arbenigeddau amrywiol, gan gynnwys Radioleg, Llawdriniaeth, Orthopedeg, Rhewmatoleg, Hematoleg - ac wrth gwrs, Microbioleg. Ym maes Clefydau Heintus, nid oes dau glaf a dim dau ddiwrnod byth yr un fath.

Yng nghanol pandemig byd-eang, mae Clefydau Heintus fel arbenigedd yn bwysicach nag erioed. Rydym wedi bod yn gofalu am gleifion sy’n sâl iawn â haint COVID-19 o'r dechrau wrth geisio cadw i fyny gyda'r wybodaeth ddiweddaraf o'r llenyddiaeth sy'n ehangu'n barhaus. Yn ogystal, rydym wedi bod yn gweithio gyda thîm ymchwil yr Ymddiriedolaeth, gan recriwtio cleifion i dreialon clinigol parhaus. Yn y modd hwn, rydym yn helpu i wella ein dealltwriaeth gyfunol o'r clefyd hwn a gwella'r rheolaeth ar gyfer cleifion ledled y byd.

P'un a yw'n mynd i'r afael â phathogenau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg, neu'n trin afiechydon mwy traddodiadol, mae Clefydau Heintus yn parhau i fod yn arbenigedd cyffrous, diddorol, clinigol, sy’n gyfrifoldeb ar y cyd ac yn cwmpasu ehangder cyfan meddygaeth.

Rhys Davies