Neidio i'r prif gynnwy

Sgrinio yn ystod Pandemig y Coronafeirws

Mae Sgrinio Cyn Geni a Sgrinio Smotyn Gwaed Newydd-anedig wedi parhau i gael eu cynnig i fenywod sy'n feichiog a babanod newydd-anedig trwy gydol pandemig y Coronafeirws.

Oherwydd pandemig coronafeirws, cafodd rhai o'n gwasanaethau sgrinio eu hoedi. Mae pob un o'r rhaglenni yng Nghymru bellach wedi dechrau gwahodd pobl eto.

Gallwch deithio y tu allan i’ch ardal i fynychu eich apwyntiad sgrinio, gan gynnwys yn ystod adegau cyfyngiadau, gan fod hwn yn apwyntiad meddygol sy’n cyfrif fel ‘esgus rhesymol’ i deithio.

Mae cymryd rhan mewn sgrinio yn rhywbeth y gallwch chi ei wneud i ofalu amdanoch chi ac iechyd eich baban.

 

Cadw’n ddiogel

Bydd eich bydwraig yn siarad â chi am sut y bydd sgrinio yn digwydd yn eich Bwrdd Iechyd. Bydd yn egluro pa fesurau sydd ar waith i'ch cadw chi a'ch baban yn ddiogel.

Cofiwch, i atal lledaeniad Coronafeirws, peidiwch â mynychu apwyntiad sgrinio os oes gennych chi neu’ch baban symptomau Coronafeirws, os ydych wedi profi'n bositif, neu os ydych wedi cael eich cynghori i osod eich hun dan gwarantin neu hunanynysu.

Mae symptomau Coronafeirws yn un neu fwy o'r canlynol:

  • Peswch newydd, parhaus
  • Tymheredd uchel
  • Colli neu newid i’ch synnwyr arogli neu flasu arferol

I ddysgu rhagor am symptomau Coronafeirws, ewch i: https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl

Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n dweud wrth eich bydwraig os na fyddwch chi'n mynychu'ch apwyntiad, am ba bynnag reswm.

 

Sganiau beichiogrwydd ac ymweld ag ysbytai yn ystod pandemig COVID-19

Rydym ni yn Sgrinio Cyn Geni Cymru yn deall y gall bod yn feichiog yn ystod pandemig COVID-19 fod yn gyfnod pryderus ac mae eich bwrdd iechyd yn gwneud popeth o fewn ei allu i'ch cadw'n ddiogel.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar ymweld ag ysbytai yn ystod y coronafeirws  Gall fod rhai gwahaniaethau o ran sut y mae pethau'n cael eu trefnu mewn gwahanol rannau o Gymru oherwydd sut y mae adrannau wedi'u sefydlu, lefelau staff neu mewn cyfnodau o gyfyngiadau symud lleol/cenedlaethol.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech drafod eich trefniadau lleol, gallwch gysylltu â'ch bydwragedd ar y rhifau a roddwyd i chi ar ddechrau eich beichiogrwydd.

Gweler y cwestiynau cyffredin.    

Gwybodaeth Hygyrch

Cyhoeddiadau Blaenorol