Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am Dîm Clinigol Bron Brawf Cymru

Radiograffwyr ac Ymarferydd Cynorthwyol sy’n tynnu’r mamogramau. Mae’r radiograffwyr a’r ymarferydd cynorthwyol yn creu mamogramau o safon ac yn rhoi’r wybodaeth briodol i’r merched sy’n cael eu sgrinio. Efallai hefyd y bydd y radiograffwyr yn gwneud dyletswyddau eraill fel darllen mamogramau a gwneud biopsïau drwy nodwydd. Efallai bydd rhai’n arbenigo er mwyn gwneud archwiliadau clinigol a phrofion uwchsain.
 
Mae gan y Gweithwyr Cymorth Delweddu Clinigol lawer o sgiliau. Y rhain sy’n arddangos ac yn ffeilio’r mamogramau, ac maen nhw’n cynorthwyo’r staff meddygol, y radiograffwyr a’r nyrsys yn y clinigau.

Tîm bach pwrpasol yw’r Nyrsys Gofal y Fron sy’n gweithio ar hyd a lled Cymru ym maes sgrinio’r fron. Maen nhw’n cynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth i bob merch, p’un a ydi hi’n dod i gael prawf sgrinio rheolaidd neu’n dod yn ôl i gael ei hasesu.
 
 
Mae’r   safonau Nyrsys Gofal y Fron canlynol yn nodi rôl a chyfrifoldebau tîm Nyrsys Sgrinio Gofal y Fron yng Nghymru ac yn amlinellu’r hyn y gall menywod sy’n defnyddio ein gwasanaeth ei ddisgwyl.
 
Ymhlith y gwahanol agweddau ar rôl y Nyrsys Gofal y Fron mae:
•    Bod yn gefn i’r merched drwy gydol y broses asesu
•    Gwrando ar bryderon y merched
•    Aros yn ddiduedd wrth gynorthwyo’r merched i ddewis eu triniaethau posibl ar sail gwybodaeth
•    Gweithio’n agos gyda’r timau eraill ym maes gofal y fron
•    Bod yn gefn i’r merched sydd wedi cael diagnosis sy’n golygu bod angen mwy o ofal a thriniaeth
•    Rhoi mwy o wybodaeth yn ôl y galw i’r merched sydd wedi cael canlyniadau diniwed
 
 

Timau Meddygol

 
Radiolegwyr sy’n darllen y mamogramau er mwyn adnabod achosion posibl o ganser. Yn ystod y broses asesu, efallai byddan nhw’n gwneud rhagor o famogramau, yn gwneud profion uwchsain i greu delweddau ac yn gofyn am samplau biopsi drwy nodwydd o unrhyw beth a allai fod yn annormal. Y radiolegwyr sy’n arwain cyfarfodydd y tîm amlddisgyblaethol sy’n adolygu pob un o’r achosion.
 
Llawfeddygon sy’n gwneud yr archwiliadau clinigol o’r merched yn ystod y broses asesu. Gyda’r nyrsys gofal y fron, y llawfeddygon fydd yn rhoi canlyniadau’r profion asesu i’r merched. Os oes angen, y llawfeddygon fydd yn trefnu i ferch gael biopsi llawfeddygol ac yn gwneud y biopsi. Os oes angen triniaeth, y llawfeddyg fydd yn dweud wrth ferch pa driniaethau sydd ar gael. Fe allai hi ddewis gofyn i’r un llawfeddyg wneud y driniaeth, neu fe allai ofyn iddo ei chyfeirio at lawfeddyg arall.
 
Mae Meddygon y Fron wedi cael eu hyfforddi’n arbennig i wneud llawer o’r gwaith ym maes radioleg a/neu lawfeddygaeth.
 
Patholegwyr sy’n gwneud y profion ar y samplau o’r biopsi. Bydd y tîm meddygol yn defnyddio canlyniadau’r profion yma i helpu i wneud diagnosis.
 
Bydd y staff meddygol yn gweithredu fel tîm amlddisgyblaethol er mwyn gwneud diagnosis. Bydd y penderfyniad terfynol p’un a oes canser ar y ferch neu beidio yn cael ei wneud pan fydd pob aelod o’r tîm yn cytuno ar y diagnosis.
 

Staff Eraill heblaw Staff Clinigol 

 
Ffisegwyr meddygol sy’n monitro perfformiad yr offer y bydd y staff meddygol yn eu defnyddio i greu mamogramau. Bydd y ffisegwyr yn cynghori’r tîm ar faterion technegol hefyd.
 
Mae’r Timau Gweinyddol yn dimau pwrpasol bach sy’n gweithio ym mhob rhan o Gymru.

Maen nhw ar gael:
•    I helpu merched sydd angen newid apwyntiadau i adegau mwy cyfleus
•    I gynnig gwybodaeth gyffredinol am y broses o sgrinio’r fron
•    I gyfeirio cwestiynau a phryderon merch at aelod priodol o’r staff meddygol
•    I anfon gwybodaeth am yr adegau y byddwn yn sgrinio mewn ardal neilltuol  
 
Maen nhw hefyd yn delio ag unrhyw ymholiadau dros y ffôn ac yn gweithio yn y derbynfeydd yn y canolfannau.
 
 
Mae’r Ysgrifenyddion yn cynnig cefnogaeth weinyddol i’r staff eraill.
 
Yr Ysgrifenyddion Meddygol sy’n cydlynu’r clinigau asesu, yn trefnu’r adegau pan fydd cleifion yn cael eu derbyn i ysbytai ac yn cadw’r cofnodion meddygol.
 
Tîm bach o wyth o staff yw’r Tîm Ymgysylltu â Sgrinio. Maen nhw’n defnyddio’u sgiliau hybu iechyd a chyfathrebu ym mhob rhan o Gymru i gynnig gwybodaeth i ferched, i aelodau eraill o’r cyhoedd, i dimau gofal iechyd sylfaenol ac i weithwyr eraill y sector iechyd.