Neidio i'r prif gynnwy

Yr Athro Jean White CBE, Prif Swyddog Nyrsio

Mae'n bleser mawr gennyf roi fy nghefnogaeth i Ddiwrnod Diogelwch Cleifion y Byd 2020.

Wrth reswm, mae pob system iechyd yn canolbwyntio ar ansawdd a diogelwch y gofal y mae’n ei ddarparu ac nid yw GIG Cymru yn wahanol yn hynny o beth. Rydym am adeiladu ar yr holl gynnydd yr ydym wedi'i wneud yn ystod y blynyddoedd diwethaf a sicrhau bod ein gwasanaethau, sydd o’r ansawdd uchaf posibl ac yn rhoi profiad rhagorol i gleifion, yn gwella'r canlyniadau iechyd ac yn helpu i leihau anghydraddoldebau wrth gael gwerth uchel o'n holl wasanaethau. 

Er bod ein system yn gymhleth ac yn amlhaenog, bydd ganddi un nodwedd ddiffiniol. Bydd GIG Cymru bob amser yn rhoi’r claf, y teulu, y dinesydd, y gymuned yng nghanol ein holl waith. 

Byddwn yn gwrando ar y rhai sy'n defnyddio ein gwasanaethau, byddwn yn ymgysylltu â nhw wrth i ni gynllunio gwelliannau, byddwn yn mynd i'r afael â'u pryderon a byddwn yn ymateb i'w hanghenion personol a chlinigol. Ein gweledigaeth yw GIG Cymru diogel a thosturiol.

Mae hwn yn gyfnod heriol ac mae pandemig Covid-19 wedi rhoi pwysau aruthrol ar ein lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol. Rydym hefyd yn gwybod bod rhai defnyddwyr ein gwasanaethau yn parhau i ddioddef niwed y gellir ei osgoi bob blwyddyn, ac mae'r pandemig wedi tynnu ein sylw at lawer o heriau sy'n bodoli eisoes hefyd, yn ogystal â chreu heriau newydd. 

Felly nawr yn fwy nag erioed, mae'n bwysig ein bod yn parhau i ganolbwyntio ar sicrhau bod ein cleifion a'n defnyddwyr gwasanaethau yn cael eu cadw'n ddiogel, eu bod yn dysgu pan fydd pethau'n mynd o chwith ac ein bod yn sicrhau nad ydym yn gwyro oddi wrth ein nod a'n cyfrifoldeb i wneud GIG Cymru yn ddarparwr gofal iechyd o’r radd flaenaf.

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau