Dr Chris Jones, Dirprwy Brif Swyddog Meddygol Cymru

Y gaeaf hwn, yn fwy nag erioed, mae angen i ni amddiffyn ein cymunedau a'n GIG. Dyna pam ei bod mor bwysig i ni gael ein brechu rhag y ffliw y gaeaf hwn.

Bydd pawb sy'n gymwys i gael brechlyn ffliw'r GIG, sy'n cynnwys rhai o'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau, yn derbyn y brechiad yn gyntaf. Yna, yn raddol, bydd brechiadau'n cael eu cyflwyno i bobl dros 50 oed ac aelwydydd y rhai sy'n gwarchod eu hunain.

Trwy ymestyn y rhaglen brechu rhag y ffliw i fwy o bobl nag erioed o'r blaen, gallwn helpu i atal pobl rhag mynd yn sâl a lleihau'r pwysau ar y GIG y gaeaf hwn. Byddwn yn annog pawb sy'n gymwys i gael y brechlyn.

Bydd y posibilrwydd o don o Covid-19 yn gwneud rhaglen brechu rhag y ffliw eleni hyd yn oed yn fwy hanfodol. Ochr yn ochr ag ymestyn y rhaglen, mae'n bwysig bod y rhai yn y grwpiau cymwys presennol sy’n cynnwys: pobl dros 65 oed; menywod beichiog; a phobl â chyflyrau meddygol; yn cael eu brechu yn gyntaf. Bydd cynyddu’r nifer sy’n cael y brechlyn ffliw ymhlith gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol hefyd yn brif flaenoriaeth eleni.

Bydd cyflenwadau ychwanegol o'r brechlyn ffliw chwistrell trwynol a gynigir i blant yn cael eu defnyddio i gynyddu i'r eithaf y nifer sy'n cael cynnig y brechlyn fel rhan o'r rhaglen frechu i blant 2 a 3 oed ac i bob plentyn mewn ysgolion cynradd.

Trwy gael y brechlyn ffliw, rydym yn helpu i sicrhau ein bod ni a’n teuluoedd yn ddiogel, ac yn helpu i sicrhau diogelwch y GIG sy’n gofalu am ein cleifion.  Felly bydd staff mwy diogel yn golygu cleifion mwy diogel. Gyda'n gilydd, byddwn ni'n cadw Cymru'n Ddiogel.

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau