Andrew Goodall, Prif Weithredwr GIG Cymru

Y Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd hwn, ein blaenoriaeth o hyd yw gwella gofal iechyd i bawb yng Nghymru. Rydym am barhau i fynd i'r afael â phrif achosion afiechyd trwy raglenni sgrinio a brechu wedi'u targedu a mynd i'r afael ag ymddygiadau afiach.

Cyfrifoldeb pawb yw gwella ansawdd a diogelwch y gofal a ddarperir. Lle bynnag a phwy bynnag sy'n ei ddarparu: o ofal cymunedol a sylfaenol – darpariaeth meddygon teulu, deintyddol a fferyllol i ofal arbenigol ac mewn ysbyty hyd at wasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol, mewn cartrefi gofal ac yn ôl i'r gymuned. Mae gan bob un ohonom rôl i'w chwarae.

Trwy'r Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), Llywodraeth Cymru, rydym yn gweithio i sicrhau mai ansawdd yw'r ffordd gyffredinol o weithio ar draws iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, fel bod y ffocws yn gadarn ar wella canlyniadau i gleifion.

Mae gwella ansawdd gofal yn helpu i wella diogelwch cleifion. Pan fydd pethau'n mynd o chwith wrth ddarparu gofal, rydym am fod yn agored, yn dryloyw a dysgu a rhannu'r gwersi a ddysgwyd ar draws y GIG i leihau'r risg y bydd yr un camgymeriad yn cael ei ailadrodd.

Rydym ni yn Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio i sicrhau diogelwch ein cleifion, staff y GIG a gweithwyr rheng flaen allweddol, wrth i ni gynllunio ar gyfer ail don bosibl o'r coronafeirws, y ffliw a'r pwysau cynyddol arferol wrth i’r gaeaf agosáu.

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau