Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau Dynol

Polisi Arfarnu Meddygol Cymru Gyfan (HC27)
Polisi Dysgu A Datblygu (ICC70)
Polisi Adleoli (ICC09)

Gweithdrefn Adleoli

Canllawiau Bwydo Ar Y Fron (ICC-SCD11)
Canllawiau Marwolaeth Mewn Gwasanaeth (ICC-SCD03)
Polisi Cyflogi Cyn-Droseddwyr A Phobl Sydd  Chofnod Troseddol (ICC80)
Cyfraniadau Pensiwn y Cyflogwr – Polisi Taliad Amgen (HC24)
Cynllun Ymddeol A Dychwelyd (ICC- SCD12)

Cynllun Ymddeol A Dychwelyd Atodiad 4: Ffurflen Gais 

Gweithio Sut Mae'n Gweithio Orau – Polisi Gweithio Ystwyth (ICC78)
Polisi Absenoldeb Teuluol (ICC45)

Gweithdrefn Absenoldeb Teuluol - Tâl ac Absenoldeb i Rieni Newydd (ICC 45 / TP01)

Polisi Gweithio Hyblyg (HC25)
Polisi Parch a Datrys (AW23)

Ni fydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn goddef i unrhyw ffurf ar fwlio ac aflonyddu sy’n ddigwydd yn y gwaith neu tu allan o’r gweithle, a bydd yn cymryd pob gam posibl er mwyn ei osgoi a’i ddileu. Mae hyn yn cynnwys camdriniaeth homoffobig, deuffobig, trawsffobig, hiliol, crefyddol neu ddiwylliannol, neu sy’n ymwneud ag anabledd, oedran neu hunaniaeth/mynegiant rhyw neu rhywedd.

Nid yw ymddygiad y gellir ei ddisgrifio yn fwlio neu aflonyddu yn ffafriol i ddarparu gwasanaethau iechyd yn effeithiol, a gall danseilio hyder a pherfformiad staff. Gall hefyd effeithio ar eu hiechyd corfforol a meddyliol, ac arwain at absenoliaeth. Teimlir sgil-effeithiau cydberthnasoedd gwael rhwng unigolion ar draws Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac yn y pen draw gallant gael effaith ar y gofal a ddarparir i gleifion.

Polisi ddatblygiad Cyflog
Polisi Fy Nghyfraniad
Trefn Codi Pryder ar gyfer Staff y GIG


Protocol Taliadau Recriwtio a Chadw
Proses Urddas yn y Gwaith
Proses Urddas yn y Gwaith Siart Llif
Polisi Rheoli Absenoldeb yn y Gwaith
Polisi Seibiant Cyflogaeth
Polisi Secondiad
Polisi Menopos GIG Cymru
Polisi Newid Sefydliadol
Polisi Mamolaeth a Mabwysiadu
Polisi Hyfforddi a Galw i Wasanaethu gydar Lluoedd Wrth Gefn
Polisi Defnyddio a Chamddefnyddio Sylweddau
Polisi Cwynion
Polisi Atal Straen a Rheoli Llesiant Meddwl
Polisi ar Ddatblygiad Cyflog
Polisi a Gweithdrefn Disgyblu
Polisi a Threfn Galluogrwydd
Polisi Absenoldeb Arbennig
Polisi ar Ddatblygiad Cyflog Cwestiynau Cyffredin